Pobierz wzór umowy

§ 1 DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z usług Wypożyczalni.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z usług Wypożyczalni.

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Wypożyczalnią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa – wynajem przez Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego.

Sprzęt rehabilitacyjny – sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i terapeutyczny wynajmowany przez Wypożyczalnię.


§ 2 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z Usług Wypożyczalni, w tym składania zamówień na Usługi oraz realizacji zamówień, zasady zapłaty za Usługi, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy.Dane kontaktowe Spółdzielnia Socjalna „Klika” z siedzibą 30-084  Kraków ul. Podchorążych 3; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000450975 NIP: 6783146963; REGON 122784292; telefon kontaktowy nr 503 710 900 e-mail: info@wypozyczalnia-klika.pl,numer konta bankowego: 42 1050 1445 1000 0090 3016 0551.

Ceny wszystkich widocznych Usług na stronach internetowej Wypożyczalni oraz zawartych w cenniku są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich. Ceny widniejące na stronach internetowych Wypożyczalni oraz w cenniku, jak również opisy Sprzętu rehabilitacyjnego i Usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy najmu zyskują one dopiero z chwilą zawarcia umowy najmu pomiędzy Wypożyczalnią a Klientem. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany cen Sprzętu rehabiltacyjnego i Usług prezentowanych na stronach internetowych jak i cennika, zamieszczania informacji o nowym Sprzęcie rehabilitacyjnego i Usługach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych. Wypożyczalnia oświadcza, że towary wynajmowane przez Wypożyczalnie, posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Wypożyczalnia dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach wypożyczalni internetowej pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Wypożyczalni. W przypadku niedostępności całości lub części Sprzętu rehabilitacyjnego objętego zamówieniem, Wypożyczalnia niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, a w przypadku dokonania wpłaty przez Klienta, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 3 ZAMÓWIENIA

Klient może składać zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni przez cały tydzień 24h/dobę, telefonicznie od 9:00 do 17:00, lub w punktach odbioru w godzinach otwarcia. Dostawy realizowane są w dni robocze w godzinach od 9:30 do 13:00. Podczas dokonywania zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania swoich prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu kontaktowego i nr ewidencyjny PESEL. Są to dane niezbędne do wykonania usługi.

§ 4 PŁATNOŚCI

1. W Wypożyczalni istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

Przelew na konto bankowe - przelewem tradycyjnym lub przez szybkie płatności DOTPAY logując się na stronę swojego banku, bądź podając dane swojej karty bankowej.

Płatność gotówką w kasie - Klient może opłacić koszty wynajmu w kasie w magazynie.

2. Za moment dokonania płatności, uważa się moment wpływu środków na konto Wypożyczalni (w przypadku płatności przelewem).

3. Wysokość opłat za wypożyczenie, określona jest w potwierdzeniu zamówienia klienta i ostatecznie w umowie najmu , przy odbiorze sprzętu.

4. Kaucja, ewentualny koszt dostawy, czynsz najmu płatnę są z góry za wybrany okres rozliczeniowy.

5. Pierwszą wpłatę Najemca zobowiązuje się wykonać do 3dni, licząc od dnia złożenia zamówienia usługi za pośrednictwem strony internetowej/podpisania umowy, na konto Spółdzielni. Następne wpłaty zawierające kwotę czynszu, Najemca zobowiązany jest wykonywać cyklicznie z góry ,za następny okres rozliczeniowy.

6. W przypadku braku zgłoszenia zwrotu sprzętu przed końcem opłaconego okresu rozliczeniowego, najemca zobowiązany jest opłacić czynsz za nadchodzący nowy okres rozliczeniowy, przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego

§ 5 DOSTAWA

Dostawa sprzętu do Najemcy i od Najemcy wraz z montażem i demontażem, realizowna jest na terenie województwa małopolskiego..

Dodatkowy koszt 15zł jest doliczany do pierwszej wpłaty przy wniesieniu i zniesieniu sprzętu z drugiego piętra i wyższych, bez windy. Dotyczy to sprzętu takiego jak: łóżka rehabilitacyjne, podnośniki wannowe i transportowe. Cena 15zł obejmuje wniesienie i zniesienie sprzętu w.w warunkach.

Warunki zrealizowania dostawy:

1. Wysłanie potwierdzenia przelewu tradycyjnego za zamówienie, drogą elektroniczną na adres email: info@wypozyczalnia-klika.pl

2. Wspólne ustalenie drogą telefoniczną, dokładnej daty i godziny montażu.

§ 6 KONSUMENCI

Konsument, który zawarł umowę z Wypożyczalnią na odległość lub poza lokalem Wypożyczalni może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów za wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem dostarczonego Sprzętu.Konsument może odstąpić od umowy, składając Wypożyczalni oświadczenie o odstąpieniu od umowy .Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić otrzymany Sprzęt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Sprzętu przed jego upływem. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru tj. koszty związane z przesłaniem Sprzętu do Wypożyczalni. Sprzęt winien być zwrócony na adres: ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków „Klika” Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Wypożyczalnia niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy z tym zastrzeżeniem, że Wypożyczalnia ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Sprzętu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w transakcji, chyba że Konsument wyraźnie w oświadczeniu wskaże inny sposób zwrotu.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Wypożyczalnia informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy najmu, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy Sprzętu medycznego pod wskazany przez Klienta adres. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: www.wypozyczalnia-klika.pl oraz w wersji pisemnej w siedzibie spółdzielni socjalnej”Klika” pod adresem ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wypożyczalnię, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Wypożyczalni zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

W przypadku sprzeczności postanowień umowy najmu z postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w umowie najmu. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 roku.